Gold Medalist Students

         
Anusha Daruka   Riya Goyal   Jaya Agrawal
Anusha Daruka(BBA)
Session(2012 - 13)
  Riya Goyal(BBA)
Session(2013 - 14)
  Jaya Agrawal(BBA)
Session(2014 - 15)
         
Anjali Majumdar   Akash Sahu   Dimple Pahuja
Anjali Majumdar(BCA)
Session(2015 - 16)
  Akash Sahu(BBA)
Session(2015 - 16)
  Dimple Pahuja(BBA)
Session(2017 - 18)