BCA
University Top 10 Student's Session [2015-16]

         
Anjali Majumdar   Manpreet Kaur   Aanchal Mishra
Rank: 1st
Anjali Majumdar
  Rank: 2nd
Manpreet Kaur
  Rank: 8th
Aanchal Mishra

BBA
University Top 10 Student's Session [2015-16]

         
Akash Sahu   Divya Sharma   Rahul Motwani
Rank: 1st
Akash Sahu
  Rank: 2nd
Divya Sharma
  Rank: 3rd
Rahul Motwani
         
Rashmi Ganwani   Ashwani Kumar   Jaspreet Kaur
Rank: 4th
Rashmi Ganwani
  Rank: 5th
Ashwani Kumar
  Rank: 8th
Juspreet Kaur
         
Shubhara Patel  
Rank: 9th
Shubhara Patel