BCA
University Top 10 Student's Session [2012-13]

         
Satnam   Hemlata   GunjanM
Rank: 2nd
Satnam Kaur Bhullar
  Rank: 4th
Hemlata Sharma
  Rank: 6th
Gunjan Mishra
         
Manpreet   Indulata  
Rank: 9th
Manpreet Kaur
  Rank: 10th 
Indulata Koram
         

BBA
University Top 10 Student's Session [2012-13]

         
Anusha   Medha   Sabina
Rank: 1st
Anusha Daruka
  Rank: 2nd
Medha Gupta
  Rank: 4th
Sabina Khatun