BCA
University Top 10 Student's Session [2011-12]

         
Pragya   Khetali   Priyanka
Rank: 2nd
Pragya Rajput
  Rank: 4th
Khetali Shrivastava
  Rank: 8th
Priyanka Jaiswal
         
Shweta   Sudha   Ribha
Rank: 8th
Shweta Jaiswal
  Rank: 9th 
Sudha Tripathi
  Rank: 10th
Ribha
         
Sanjeev  
Rank: 10th
Sanjeev Choudhary

BBA
University Top 10 Student's Session [2011-12]

         
Sujata   Mariya   Upasana
Rank: 2nd
Sujata Chandra
  Rank: 6th
Mariya Rampurawala
  Rank: 7th
Upasana Verma
         
Manmeet
Rank: 10th
Manmeet Kaur